سایت تخصصی مشاوره تحصیلی تلفنی سپید سایت مشاوره تلفنی - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند

<p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 18pt;">نام و آدرس مراکز علمی کاربردی مرند</span></strong></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">با توجه به اینکه مراکز </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">زیادی در سطح شهر مرند وجود دارد در جدول ذیل مراکز </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند به تفکیک نام و آدرس آورده شده است . متقاضیان شرکت در <strong>ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</strong> میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین اطلاع از </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" style="color: blue;">لیست رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">و</span><span style="font-size: 12pt;"> <a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">لیست رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">و </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" style="color: blue;">لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">با مشاورین سامانه </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/"><span lang="FA" style="color: blue;">سپید</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">در تماس باشند</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><div align="left" dir="ltr" style="font-family: yekan, tahoma;"><table class=" " border="0" cellpadding="0" width="650" style="width: 487.5pt;"><tbody><tr><td width="335" style="width: 251.1pt; padding: 0.75pt;"><p class=" " align="center" dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">نام مرکز</span></p></td><td width="309" style="width: 231.9pt; padding: 0.75pt;"><p class=" " align="center" dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">آدرس</span></p></td></tr><tr><td width="335" style="width: 251.1pt; padding: 0.75pt;"><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مرکز آموزش علمی - کاربردی مرند</span></p></td><td width="309" style="width: 231.9pt; padding: 0.75pt;"><p class=" " dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">مرند - کیلو متر 5 جاده قدیم مرند, جلفا - شهرک صنعتی سرامیکی مرند -مرکزآموزش علمی کاربردی مرند</span></p></td></tr><tr><td width="335" style="width: 251.1pt; padding: 0.75pt;"><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"> </span></p></td><td width="309" style="border: none; padding: 0cm;"><p class=" " style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"> </p></td></tr></tbody></table></div><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 18pt;">ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</span></strong></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">داوطلبانی که پیگیر</span><span style="font-size: 12pt;"> </span><u><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</span></u><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;"> می باشند قطعا سوالات مختلفی در این زمینه برایشان مطرح می باشد که در این این بخش به صورت کوتاه به بیان این موارد خواهیم پرداخت</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><ol start="1" type="1" style="font-family: yekan, tahoma;"><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">زمان ثبت نام علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">شرایط </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">ثبت نام علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">شهریه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">نام و آدرس مراکز علمی کاربردی مرند</span></li></ol><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">زمان و نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</span></strong></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">هرساله دو بار ثبت نام دارد که مهر ماه و بهمن ماه می باشد</span><span style="font-size: 12pt;">. </span><strong><em><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</span></em></strong><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;"> ورودی مهر ماه از اواسط مرداد ماه شروع می شود و ثبت نام ورودی بهمن ماه نیز از نیمه دوم بهمن ماه شروع می گردد</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">روال <u>ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</u> به مانند کلیه مراکز </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">به صورت ذیل در چند مرحله انجام می گیرد</span><span style="font-size: 12pt;"> :</span></p><ul type="disc" style="font-family: yekan, tahoma;"><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">پیش </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">ثبت نام اینترنتی </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">اعلام </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">نتایج علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">ثبت نام پذیرفته شدگان </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند در سامانه هم آوا</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">و در آخر ثبت نام نهایی ( ثبت نام حضوری </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span><span style="font-size: 12pt;"> )</span></li></ul><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">لازم به ذکر می باشد که مرحله ثبت نام نهایی ، تنها مرحله ای از </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند می باشد که داوطلب بایستی به دانشگاه پذیرفته شده مراجعه نماید</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">همانطور که می بینید تمامی مراحل </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">ثبت نام علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند بصورت اینترنتی بوده و سایت سازمان سنجش به نشانی </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/www-sanjesh-org.html"><span dir="ltr" style="color: blue;">www.sanjesh.org</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">متصدی ثبت نام دوره های </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/tag/%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c"><span lang="FA" style="color: blue;">بدون کنکور علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">می باشد</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">از این رو متقاضیان </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">ثبت نام علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند می توانند در بازه زمانی اعلام شده با ورود به سایت سنجش مراحل ثبت نام خود را به صورت اینترنتی انجام دهند. همچنین </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دفترچه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">نیز در سایت </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/www-sanjesh-org.html"><span dir="ltr" style="color: blue;">www.sanjesh.org</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">قابل دانلود برای راهنمایی داوطلبان </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">می باشد</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">داوطلبان عزیز در صورتی که در زمینه <strong>ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</strong> و بطور کلی درباره </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">نیاز به </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/"><span lang="FA" style="color: blue;">مشاوره تحصیلی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">داشتید می توانید از 8-24 هر روز حتی ایام تعطیل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگیرید تا با کارشناسان مجرب</span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/"><span lang="FA" style="color: blue;">سپید</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">در ارتباط باشید</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مطالب مفید برای ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی مرند</span></p><ul type="disc" style="font-family: yekan, tahoma;"><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">لیست رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">دفترچه ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">میزان شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%a7.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">سامانه هم آوا</span></a></span></li></ul><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;">[caption id="attachment_2935" align="aligncenter" width="600"]<img border="0" width="600" height="300" src="file:///C:/Users/Me/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" alt="ثبت نام علمی کاربردی تبریز" v:shapes="Picture_x0020_8" /> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">ثبت نام علمی کاربردی مرند</span><span style="font-size: 12pt;">[/caption]</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</span></strong></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">اگرچه پذیرش در </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">بصورت بدون کنکور می باشد ، اما سوابق تحصیلی داوطلب شرط اصلی برای قبولی در این دانشگاه می باشد. مقاضیان </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">در صورت داشتن شرایط ذیل شانس بیشتری برای قبولی در این دانشگاه خواهند داشت</span><span style="font-size: 12pt;"> :</span></p><ul type="disc" style="font-family: yekan, tahoma;"><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرتبط بودن مدرک تحصیلی با رشته انتخابی</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">شرط معدل</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">سهمیه ایثارگران</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">سهمیه شاغل</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">بومی بودن</span></li></ul><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">شرط کلی <strong>ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مرند</strong> داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع تحصیلی مورد نظر می باشد ،  بدین صورت که جهت پذیرش در مقطع </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" style="color: blue;">کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">، نیاز به ارائه مدرک دیپلم و جهت پذیرش در مقطع </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" style="color: blue;">کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">، ارائه مدرک </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c.html"><span lang="FA" style="color: blue;">کاردانی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">الزامی می باشد</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مطالب مفید برای ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی مرند</span></p><ul type="disc" style="font-family: yekan, tahoma;"><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">لیست رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li><li class=" " dir="ltr" style="margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">میزان شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مرند</span></li></ul><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;">[caption id="attachment_2937" align="aligncenter" width="746"]</span><a href="https://t.me/nedaye_moshaver" target="_blank"><span style="font-size: 12pt;"><img border="0" width="745" height="103" src="file:///C:/Users/Me/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg" alt="تلگرام دانشگاه علمی کاربردی تبریز" v:shapes="Picture_x0020_7" /></span></a><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">تلگرام دانشگاه علمی کاربردی مرند</span><span style="font-size: 12pt;">[/caption]</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 13.5pt;">شهریه دانشگاه علمی کاربردی مرند</span></strong></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" dir="rtl" style="color: blue;">شهریه علمی کاربردی</span></a> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">نسبت به </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html"><span lang="FA" style="color: blue;">شهریه دانشگاه آزاد</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">مناسب تر است اما در مقایسه با </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.html"><span lang="FA" style="color: blue;">شهریه پیام نور</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">و غیرانتفاعی مقداری بالاتر است. در واقع می توان گفت </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" style="color: blue;">میزان شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">و </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" style="color: blue;">میزان شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">برای تحصیل در این مقاطع نسبت به دانشگاه های دیگر مقرون به صرفه تر می باشد</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><p class=" " dir="ltr" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma; text-align: left; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">البته </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html"><span lang="FA" style="color: blue;">شهریه علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">بستگی به رشته انتخابی داوطلب نیز دارد. با توجه به اینکه </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;"><a href="https://sepid.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html"><span lang="FA" style="color: blue;">رشته های علمی کاربردی</span></a></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt;">در گروه های مختلف آموزشی توزیع گردیده است ، بالطبع رشته هایی که دارای واحدهای عملی و آزمایشگاهی زیادی می باشن


ارسال شده در تاریخ : جمعه 28 ارديبهشت 1397 - 17:39 توسط : sepid
آخرین مطالب :
علمی کاربردی چهارشنبه 19 دی 1397
مشاوره تحصیلی پنجشنبه 22 آذر 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ترکمنچای دوشنبه 21 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بنیس دوشنبه 21 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بناب مرند 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ایلخچی 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اهر شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اسکو شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد آذرشهر شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد هشترود شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد میانه شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مرند شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مراغه شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد شبستر شنبه 19 خرداد 1397

مطالب تصادفی :
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی جهرم شنبه 19 خرداد 1397
تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اسلامشهر شنبه 19 خرداد 1397
نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته طراحی لباس شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اهر شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی میاندوآب شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان بوشهر - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اردبیل شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان ایلام - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان تهران - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی شهریار شنبه 19 خرداد 1397
نتایج دانشگاه آزاد شنبه 19 خرداد 1397
سامانه هم آوا شنبه 19 خرداد 1397